PRIVACYBELEID VAN DE WEBSITE

Dit privacybeleid is van toepassing op onderzoekswebsite ORCHESTRA die is ontwikkeld en wordt onderhouden door Parexel International namens de sponsor van het onderzoek. U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig lezen van dit hele privacybeleid.

Parexel begrijpt dat privacy belangrijk voor u is. De informatie die wij over u verzamelen op onderzoekswebsite ORCHESTRA zal worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verwijzing naar ‘Parexel’ betekent Parexel International Corporation, 275 Grove Street, Newton, Massachusetts 02466, Verenigde Staten, inclusief elk bedrijf dat door Parexel International Corporation wordt beheerd (bijvoorbeeld een dochteronderneming van Parexel International Corporation). Parexel kan informatie delen met haar dochterondernemingen en dergelijke informatie wordt beschermd in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.

SAMENVATTING VAN DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
Als u onze website gebruikt, verzamelen we alleen de volgende informatie:

  • informatie via het gebruik van cookies,
  • gegevens die worden verzameld in weblogboeken, of
  • als u de functie ‘Een vriend doorverwijzen’ gebruikt, verzamelen we tijdelijk de informatie die is aangevraagd in het formulier ‘Een vriend doorverwijzen’.

Op onderzoekswebsite ORCHESTRA vindt u een geautomatiseerde vragenlijst waarmee wordt bepaald of u in aanmerking komt voor deelname aan het ORCHESTRA-onderzoek. In deze vragenlijst wordt de opgegeven informatie niet opgeslagen noch gedeeld, maar wordt het resultaat tijdelijk weergegeven.  Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor het garanderen van de juistheid van de informatie die u indient. Onjuiste informatie heeft invloed op de resultaten van de automatische vragenlijst die bevestigen of u in aanmerking komt voor deelname aan het ORCHESTRA-onderzoek.

PERSOONSGEGEVENS OF PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE GEGEVENS
Persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare gegevens zijn gegevens die kunnen worden herleid tot een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare gegevens zijn uw naam, huisadres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en alle andere informatie die is gekoppeld aan deze identificerende gegevens.

FUNCTIE ‘EEN VRIEND DOORVERWIJZEN’
Onderzoekswebsite ORCHESTRA gebruikt een WordPress-plug-in genaamd ‘Gravity forms’ waarmee u onderzoekswebsite ORCHESTRA met een vriend kunt delen. In dit formulier worden tijdelijk uw contactgegevens en de contactgegevens van uw vriend verzameld om onderzoekswebsite ORCHESTRA met die persoon te delen. Onderzoekswebsite ORCHESTRA is ontworpen om deze informatie te verwijderen zodra de informatie over onderzoekswebsite ORCHESTRA naar de ontvanger is verzonden door op de knop Verzenden te klikken.

COOKIES
Wij verzamelen basisgegevens over uw gebruik van onze website via cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat onze server naar uw webbrowser stuurt wanneer u onderzoekswebsite ORCHESTRA bezoekt. Iedere computer die onderzoekswebsite ORCHESTRA bezoekt krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen veel soorten gegevens opslaan. Cookies kunnen worden gebruikt om ons te helpen het gebruik van de onderzoekswebsite ORCHESTRA te analyseren. We koppelen de basisgegevens van cookies niet aan persoonlijk identificeerbare informatie. De meeste browsersoftware kan zo worden ingesteld dat alle cookies worden geweigerd.  Houd er echter rekening mee dat sommige delen van onderzoekswebsite ORCHESTRA mogelijk niet goed werken als u cookies weigert. Ga voor meer informatie naar allaboutcookies.org

IP-ADRESSEN
Een IP-adres is een nummer dat uw internetprovider aan uw computer/mobiele telefoon toewijst, zodat uw computer/mobiele telefoon toegang heeft tot internet. Parexel verzamelt alleen het volledige IP-adres of slaat het op in weblogboeken (zie Weblogboeken en Google Analytics hieronder).

WEBLOGBOEKEN
Weblogboeken registreren basisgegevens over uw bezoek aan onderzoekswebsite ORCHESTRA, zoals de datum en het tijdstip van het bezoek, de pagina’s van onderzoekswebsite ORCHESTRA die u tijdens het bezoek bekijkt en IP-adressen. Weblogboeken worden niet rechtstreeks verzameld of opgeslagen door Parexel. Weblogboeken voor onderzoekswebsite ORCHESTRA worden verwerkt door een extern bedrijf genaamd Names.co.uk, dat deze website host. Deze logboeken zijn nodig om te helpen bij het oplossen van gebruikersproblemen op de website door de webserverlogboeken te parseren en relevante waarschuwingen en foutmeldingen weer te geven in de interface. Normaliter identificeren we niemand aan de hand van weblogboeken. Weblogboeken kunnen echter wel worden gedeeld met wetshandhavingsinstanties als wij van mening zijn dat er sprake is van een schending van computerbeveiliging of verwante wetten.

GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google, Inc. (‘Google’) die cookies gebruikt om het webteam te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van de website wordt door Google verzonden en opgeslagen onder hun privacybeleid:

Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl

Parexel maakt gebruik van anonimisering van IP-adressen binnen Google Analytics. Met de Analytics-functie voor IP-anonimisering, worden de laatste vier cijfers van uw IP-adres ingesteld op nullen in het geheugen kort nadat het naar het Analytics Collection Network is verzonden. In dit geval wordt het volledige IP-adres nooit naar de schijf geschreven.

SAMENGEVOEGDE GEGEVENS
We zullen de Google Analytics- en cookie-informatie die uw bezoek verstrekt met informatie van andere bezoekers aan onderzoekswebsite ORCHESTRA combineren om samengevoegde gegevens te creëren die geen uniek identificerende informatie bevatten. We delen deze samengevoegde gegevens met de sponsor van het ORCHESTRA-onderzoek en/of diens consultants. We analyseren deze samengevoegde gegevens periodiek en gebruiken wat we leren om onderzoekswebsite ORCHESTRA te verbeteren. We kunnen deze verzamelde gegevens ook delen met onze partners om hen te helpen het ontwerpen van hun websites voor klinisch onderzoek te verbeteren.

GEBRUIK EN OPENBAARMAKING
We zullen geen gegevens van gebruikers van onderzoekswebsite ORCHESTRA verzamelen, gebruiken of openbaar maken voor enig ander doel dan het doel beschreven in dit privacybeleid. Als dit gebruik op enig moment wordt gewijzigd, zullen we het privacybeleid op onderzoekswebsite ORCHESTRA bijwerken. Wij gebruiken en verstrekken dergelijke informatie uitsluitend op de volgende manieren:

  • INFORMATIE DELEN MET ONDERZOEKSSITES
    We kunnen samengevoegde gegevens (zoals hierboven gedefinieerd) en/of Google Analytics-informatie doorsturen naar onderzoekswebsite ORCHESTRA die het relevante klinisch onderzoek uitvoert.  Dit is bedoeld om te zien hoe de site wordt gevonden en hoe er wordt genavigeerd, en is volledig anoniem. Zie de paragraaf Google Analytics hierboven voor meer informatie over hoe dit wordt gedaan.
  • VERTEGENWOORDIGERS EN SERVICEPROVIDERS
    Wij kunnen andere bedrijven en personen aannemen om namens ons onderhoudsfuncties uit te voeren voor onderzoekswebsite ORCHESTRA. Ze kunnen toegang nodig hebben tot informatie die is verzameld via onderzoekswebsite ORCHESTRA om hun taken uit te voeren.

Derden die toegang hebben tot IP-adresgegevens kunnen verplicht zijn om ze openbaar te maken in overeenstemming met wet- of regelgeving, of wegens een huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijk bevel. Openbaarmakingen kunnen ook dienen om onze wettelijke rechten te beschermen, de veiligheid of integriteit van onderzoekswebsite ORCHESTRA te beschermen, voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, of in noodgevallen als er wordt geacht dat de fysieke veiligheid in gevaar is. Het is onwaarschijnlijk dat dit soort openbaarmakingen zich zullen voordoen, maar we willen u ervan bewust maken dat dit mogelijk is.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Onderzoekswebsite ORCHESTRA kan links naar andere websites bevatten. We zullen u hierover informeren via een pop-upvenster met informatie over het doorsturen naar websites. Houd er rekening mee dat wanneer u, via links op onze website of anderszins, websites bezoekt die door andere partijen worden beheerd, wij geen controle hebben over wat er op die websites gebeurt. U dient altijd het privacybeleid van de website te controleren die u bezoekt om er zeker van te zijn dat u weet hoe de beheerder van die website informatie van u verzamelt en wat de beheerder van die website met de informatie doet.

RISICOS OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBEVEILIGING EN INTERNETOVERDRACHT
Wij erkennen dat geen enkele overdracht via internet 100% veilig of foutloos is. Wij volgen passende technische, fysieke en organisatorische procedures om informatie die via onderzoekswebsite ORCHESTRA wordt verzameld te beschermen tegen onbevoegde of onwettige verwerking en/of tegen onbedoeld verlies, afwisseling, openbaarmaking of toegang. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de computer/mobiele telefoon die u gebruikt voldoende is beveiligd en beschermd tegen schadelijke software, trojan horses, computervirussen en wormprogramma’s. Zonder adequate beveiligingsmaatregelen op een computer/mobiele telefoon, bestaat het risico dat de door u verstrekte informatie openbaar wordt gemaakt aan onbevoegde derden. Ondanks de inspanningen van Parexel om uw gegevens te beschermen, bestaat er altijd enig risico dat een onbevoegde derde onze beveiligingssystemen kan omzeilen of dat overdrachten van uw gegevens via internet kunnen worden onderschept.

WIJZIGINGSMELDING
Als de privacywetgeving en -voorschriften veranderen, kan het nodig zijn om ons privacybeleid zonder kennisgeving te herzien of bij te werken. U kunt nagaan of dit privacybeleid is gewijzigd sinds uw laatste bezoek door de legenda ‘laatst bijgewerkt’ onderaan deze pagina te raadplegen. Uw gebruik van onze website betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van het herziene privacybeleid en u dient het privacybeleid daarom regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de voorwaarden ervan. U wordt aanbevolen een kopie van het privacybeleid (en eventuele herziene versies) af te drukken, op te slaan en te bewaren voor uw administratie.

TOEGANGSRECHTEN
Voor zover de verzamelde informatie Parexel in staat zou stellen u te identificeren op basis van de verzamelde informatie, zal Parexel u op verzoek redelijke toegang tot dergelijke informatie bieden. Afhankelijk van de wettelijke vereisten, krijgt u een redelijke gelegenheid om onjuiste informatie te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. U kunt dit doen door contact op te nemen met de Privacy-afdeling zoals hieronder staat vermeld.

BEWAREN VAN GOOGLE ANALYTICS-INFORMATIE
Wij bewaren de analysegegevens van Google alleen zolang nodig is voor het doel of de doelen waarvoor deze worden verwerkt.

CONTACTGEGEVENS PRIVACY-AFDELING
Vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid of onze praktijken moeten worden ingediend bij:

Parexel International

The Quays, 101-105 Oxford Road

Uxbridge, Middlesex UB8 1LZ

Verenigd Koninkrijk

UK_DPO@parexel.com

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Communicatie, vragen of verzoeken met betrekking tot de uitoefening van rechten (bijv. toegang tot gegevens), of klachten krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (Verordening 2016/679 of AVG van de Europese Commissie) kunnen ook ter attentie van Parexels EU Data Protection Officer worden gestuurd per post naar Parexel International GmbH, EU Data Protection Officer / Datenschutzbeauftragter, Am Bahnhof Westend 15, D-14059 Berlijn, Duitsland, of per e-mail naar EU_DPO@Parexel.com.

Binnen de Europese Economische Ruimte hebben personen het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt bij een toezichthoudende autoriteit (autoriteit gegevensbescherming) die verantwoordelijk is voor het reguleren van de naleving van de AVG. Een lijst van alle toezichthoudende autoriteiten in de EU vindt u op de website van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

VOORBEHOUD VAN RECHTEN:
Parexel behoudt zich het recht voor om de gegevens van een persoon te delen zoals wettelijk vereist of om te voldoen aan naar behoren gemachtigde informatieverzoeken van overheidsinstanties.